Loading...

Studiesucces voorop

Grip op de studie voor de student

Hét bronsysteem waar de student centraal staat

Met Osiris concentreert CACI zich op het middelbaar en hoger onderwijs in Nederland en volgt daarbinnen de ontwikkelingen op de voet. Voorbeelden zijn het bachelor/mastermodel, de minors, het individueel studiecontract met individuele studiebegeleiding, internationalisering en het deels geautomatiseerd signaleren van potentiële uitvallers.

Over al deze ontwikkelingen hebben we intensief overleg met de gebruikers en staat de student altijd centraal. Daarnaast garandeert CACI dat Osiris aansluit op de Nederlandse wet- en regelgeving.

Veilig

Door onze ISO 27001 certificering ben je verzekerd van een beveiligde omgeving.

Altijd up-to-date

Door continuous delivery en agile ontwikkeling is de instelling altijd up-to-date.

Overzichtelijke kosten

Door heldere afspraken kom je niet voor onverwachte kosten te staan.

Proactieve monitoring

Geavanceerde beheermethode met constante monitoring van de infrastructuur.


Osiris is modulair

Osiris ondersteunt met haar deelsystemen het volledige proces van:

  • intake van de student (via Studielink, via Osiris Aanmelding of via een combinatie van deze twee)
  • het opstellen van het studieplan
  • het uitvoeren van het onderwijs
  • het afstuderen en diplomeren
  • het uitschrijven uit de studie.

De verschillende gebruikers hebben in dit proces de beschikking over, op de doelgroep toegesneden, deelsystemen.


Osiris Aanmelding is de selfservice module waarmee studenten zich kunnen aanmelden bij de onderwijsinstelling. Het gaat dan om studenten die tot de bijzondere doelgroepen behoren. Studenten in deze doelgroepen melden zich niet via Studielink aan. Denk aan buitenlandse studenten die in het kader van een uitwisseling programma willen komen, buitenlandse studenten die zich willen inschrijven voor een Master, een contractant, etc. Voor studenten die zich via Studielink aanmelden, biedt Osiris Aanmelding de mogelijkheid om een aanvullende dialoog met de student te voeren. Die dialoog, het intakeproces, kan je als instelling volledig op maat inrichten. Ook ondersteunt de module het SKC (studiekeuze check).

Via Osiris Student krijg je als student een compleet beeld van de voortgang van je studie. Dit gaat verder dan de behaalde resultaten. De behaalde resultaten worden ook afgezet tegen je (individuele) studiecontract / examenprogramma. Eén overzicht maakt meteen duidelijk waar je staat en wat je nog moet doen. Als je nog een bepaalde cursus of minor moet doen, dan kan je je direct inschrijven, ook via de App op je smartphone. Je kan als student ook via handige zoekfuncties het volledige onderwijsaanbod van de instelling raadplegen om een geschikte cursus/minor te vinden. Dat is bijvoorbeeld handig voor het invullen van de vrije ruimte in het examenprogramma. Ook kan je met deze module het diploma aanvragen, een adreswijzigingen doorgeven en een persoonlijke (week)rooster opvragen.
Osiris Student kan ook worden ingezet als communicatiekanaal tussen de student en de begeleider. Als student voer je taken uit via je smartphone, tablet of laptop. Osiris ondersteunt daarnaast ook andere, zelf te definiëren, doelgroepen waardoor niet alleen de traditionele student maar ook cursisten (contract-onderwijs), buitenlandse studenten en alumni optimaal kunnen worden bediend.

Via Osiris Docent kunnen resultaten worden ingevoerd, gewijzigd en elektronisch worden ondertekend. Daarnaast kunnen presentielijsten, pasfotolijsten maar ook roosterinformatie worden opgevraagd. In Osiris is het ook mogelijk te werken met kwalitatieve beoordelingen via beoordelingsformulieren. Dit kan met of zonder zogenaamde Rubrics voor het automatisch berekenen van een resultaat.

Met Osiris Docent kan je resultaten invoeren, wijzigen en elektronisch ondertekenen. Daarnaast kan je presentielijsten, pasfotolijsten en roosterinformatie opvragen. In OSIRIS is het ook mogelijk te werken met kwalitatieve beoordelingen via beoordelingsformulieren. Dit kan met of zonder zogenaamde Rubrics voor het automatisch berekenen van een resultaat.
Er is in Osiris veel aandacht besteed aan het efficiënt verwerken van resultaten door docenten zelf. Als docent leg je resultaten vast via Osiris Docent. Nadat je akkoord hebt gegeven, gaan de resultaten voor verwerking naar de administratie. Met één druk op de knop worden de resultaten definitief gemaakt en zijn ze direct beschikbaar voor de student (via Osiris Student). Wanneer er gebruik gemaakt wordt van een digitale handtekening, kunnen de cijfers zonder tussenkomst van de administratie worden verwerkt.

Osiris biedt de (studieloopbaan)begeleider een dashboard waarop de kerngegevens van de student direct zichtbaar zijn. Waar staat de student in zijn examenprogramma? Hoe doet de student het ten opzichte van zijn/haar jaargenoten? Welke afspraken zijn er met deze student gemaakt? Met één doorklik kan je als begeleider de details opvragen. Welke resultaten heeft de student behaald? Voor welke cursussen staat de student ingeschreven?

Naast het raadplegen van gegevens kan je als begeleider ook wijzigingen aanbrengen: je kunt notities vastleggen, overeengekomen wijzigingen in het individueel studiecontract doorvoeren en actiepunten met deadlines toevoegen. Osiris ondersteunt je bij het ontwerpen en vaststellen van studieplannen van indivduele studenten. Vanwege de privacy-gevoeligheid is veel aandacht besteed aan beveiliging. Zo kan de toegang van de begeleider beperkt worden tot alleen zijn/haar eigen studenten en eigen notities.

Osiris beschikt over meer dan 100 standaardrapporten. Dat zijn enerzijds formele documenten zoals het getuigschrift, diplomasupplementen en certificaten en anderzijds resultaatoverzichten, toets-voorzieningen, presentielijsten, controlelijsten, studenten zonder groep, etc. Voor het opstellen van de rapportages maakt Osiris gebruik van Oracle BI Publisher. De lay-out van het rapport is gebaseerd op een Microsoft Word template. Osiris biedt je de mogelijkheid om de template (lay-out) van bestaande rapporten aan te passen. Zo kan je een getuigschrift volledig in de huisstijl van de instelling worden opgemaakt. Ook kan je de SQL-queries van het rapport aanpassen en extra velden toevoegen. Tot slot kan je met Osiris compleet nieuwe rapporten ontwikkelen en via Osiris aanroepen.

Naast de standaardrapporten biedt Osiris in alle schermen ook uitgebreide selectie en exporteer-mogelijkheden naar Microsoft Excel. Op deze manier kan je eenvoudig lijsten produceren. De modules Inschrijf en Studievolg vormen in combinatie de basis van het Osiris product. Deze beschrijving van de rapportagemogelijkheden en voorbeelden gaat uit van een integraal gebruik van zowel de Inschrijving als Studievolg module.

Met Osiris Studievolg kan je zowel de onderwijs- als de student-gebonden gegevens registeren. Daarnaast kan je het gebruiken voor het ontwerpen en beheren van studieplannen en onderwijsprogramma’s vanuit zowel de organisatie als de student. Uit het onderwijsaanbod kan je studieprogramma’s samenstellen.

Hieronder lichten we een aantal specifieke onderdelen van de module Studievolg toe:

Document

Met het onderdeel Document kan je alle student-gerelateerde documenten beheren, raadplegen, toevoegen en verwijderen. Het is bijvoorbeeld mogelijk om bewaartermijnen met bewaking en vernietiging in te stellen, documenttypes te veranderen, documenten te verplaatsen, te archiveren en te de-archiveren, etc.

Cursusaanbod

Het onderdeel Cursusaanbod bevat de bouwstenen van een examenprogramma. Het betreft de cursussen (modules, vakken, …) die door de instelling worden aangeboden en per jaar geregistreerd. Dit onderdeel ondersteunt daarmee de jaarcyclus door de mogelijkheid van kopiëren, het wijzigen van het bestaande aanbod en gestructureerd (van concept naar vastgesteld) invoeren van nieuwe cursussen.

Examenprogramma

Dit onderdeel registreert de examenprogramma’s met de eisen waar een student aan moet voldoen om af te studeren, zoals het aantal punten dat de student moet halen, welke cursussen verplicht zijn, de keuzemogelijkheden etc. Deze programma’s kunnen per opleiding en per fase (propedeuse, bachelor) worden vastgelegd. Programma’s kunnen wel tot 9 niveaus diep worden opgebouwd, wat voor alle instellingen tot nu toe meer dan voldoende is. Daarbinnen zijn er nog tal van mogelijkheden tot flexibilisering, zoals Specialisaties, Minoren, Individuele Regelingen, Vervangingsregels etc.

Studieadvies

Studieadvies biedt de mogelijkheid om een bindend studieadvies en MOMI-advies uit te brengen. In dit onderdeel kun je per opleiding de eisen en de studenten waarvoor een advies moet worden uitgebracht, vastleggen.

Osiris ondersteunt volledig het proces van (voor)aanmelding tot en met inschrijving, of het nu gaat om een bekostigde student die zich aanmeldt via Studielink of een cursist die zich rechtstreeks aanmeldt. Voor de intake van bijzondere doelgroepen wordt Osiris Inschrijving gecombineerd met Osiris Aanmelding. De inschrijfgegevens worden afgestemd met DUO. Osiris garandeert tijdige aansluiting op wet- en regelgeving.

Osiris Zaak stroomlijnt verzoeken van studenten en de bijbehorende werkprocessen en documenten. Osiris Zaak werkt geïntegreerd met de rest van Osiris en is dé oplossing om verzoeken en processen die raken aan Osiris te digitaliseren. Een student dient bijvoorbeeld zelf een “verzoek tot een vrijstelling” in via Osiris Student. Vervolgens kan de communicatie, beoordeling en afhandeling van het verzoek volledig digitaal verlopen. Als instelling definieer je zelf hoe het proces verloopt, inclusief termijnbewaking. De student kan op ieder moment vaststellen wat de status is van zijn/haar verzoek. In Osiris Zaak kan je met formulieren werken. Je kan deze formulieren zelf inrichten en daarbij gebruik maken van gegevens die al in Osiris aanwezig zijn.

De mogelijkheden zijn daardoor legio, van “Examencommissieverzoeken” tot “Beoordeling en begeleiding van opdrachten en stages”. Osiris Zaak automatiseert alle processen rond beslissingen en belangrijke documenten en legt deze ook vast. Voor het gemakkelijker maken van afspraken tussen student en begeleider beschikt Osiris Zaak ook over een geïntegreerde “datumprikker”.

Agile platform voor integratie services

Osiris Link zorgt voor gestandaardiseerde koppelingen met andere applicaties in het landschap van de instelling. Communicatie vindt plaats op basis van webservices (API).

Osiris Debiteur zorgt voor de gehele financiële afwikkeling van het – door de student verschuldigde – collegegeld en andere financiële verplichtingen van de student. Osiris Debiteur genereert incasso- en restitutiebestanden, die vervolgens worden ingelezen in de Telebankieren-omgeving van de onderwijsinstelling. De dagafschriften van de bank worden in Osiris Debiteur ingelezen, zodat voldane vorderingen en restituties kunnen worden afgeletterd. Vanuit Osiris Debiteur worden aanmaningen verstuurd als de student niet tijdig aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan. OSIRIS Debiteur omvat dus de volledige sub-grootboekadministratie van de grootboekrekening Debiteuren.

Met Osiris Debiteur hoeft er geen ingewikkelde koppeling meer te worden gemaakt met het financiële pakket van de onderwijsinstelling. Daarnaast beschikt Osiris altijd over de meest actuele gegevens van de student en kan er dus geen datavervuiling optreden; ook als een student bijvoorbeeld gedurende het jaar verandert van bankinstelling. De manier waarop het betalingsverkeer is geregeld, verandert regelmatig. Denk aan de digitale incassomachtiging, die al door Studielink wordt ondersteund. CACI zorgt ervoor dat al die nieuwe ontwikkelingen worden verwerkt in Osiris. Als onderwijsinstelling heb je daar dus geen omkijken meer naar.

Osiris beschikt over de module PlanApp. De PlanApp ondersteunt je als student bij het opstellen van een studieplan, waarbij je je kunt oriënteren op de verschillende vakken/pakketten en waarbij je de keuzeruimte van je programma vult. De PlanApp biedt op één plek de combinatie van vak/pakket- en planningsinformatie. Je kunt zo, al oriënterend en puzzelend, het programma van je gehele opleiding samenstellen en zelf bepalen in welk jaar en welke periode, op welk moment en in welk tempo je vakken wilt volgen. Er kan gebruik worden gemaakt van timeslots. Het timeslot geeft aan op welke dag(en) en tijdstippen een cursus wordt aangeboden. Hiermee kan je als student voorkomen dat hoorcolleges, werkgroepen of tentamens op hetzelfde tijdstip vallen. Het is ook mogelijk om het studieplan van de student te laten goedkeuren door een studieloopbaanbegeleider.

De Aan- en afwezigheidsregistratie (AAR) vormt een integraal onderdeel van Osiris en in het bijzonder Osiris Docent en Osiris Begeleider. Het ondersteunt de registratie van aan- en afwezigheid van studenten die al dan niet verwacht worden bij een les. Deze registraties gebeuren op basis van waarnemingen door één of meer docenten bij een les. Bij een les kan een docent registreren dat een student aanwezig of afwezig is, maar ook of deze later is aangekomen of eerder is vertrokken. Samen met de door de student of ouder ingediende absentiemeldingen én de registraties bij andere lessen ontstaat hierdoor een volledig beeld van de aanwezigheid en geoorloofde / ongeoorloofde afwezigheid van een student. Voor de begeleider is deze informatie in te zien door middel van heldere overzichten in Osiris Begeleider. Osiris ondersteunt ook het proces om relatief verzuim bij het verzuimregister van DUO te melden indien een student te veel ongeoorloofde afwezigheid heeft. Daarbij signaleert Osiris wanneer een student de wettelijke normen overschrijdt en zet een concept verzuimmelding klaar die vervolgens door de begeleider of verzuimmedewerker aangevuld en verder afgehandeld kan worden.


Integratie eenvoudig gemaakt

Osiris is het bronsysteem voor heel veel van de, aan het onderwijs gerelateerde, gegevens. Het bevindt zich in het hart van het applicatielandschap van een onderwijsinstelling en heeft vanzelfsprekend een rijke set aan middelen beschikbaar om standaardkoppelingen te maken. CACI heeft in de afgelopen jaren veel geïnvesteerd in het maken van een standaard toolset (Osiris Link) voor de integratie van applicaties. Wij volgen daarbij de (inter)nationale standaarden en hebben daarnaast een eigen set aan services, passend op het semantische datamodel van Osiris.

OSIRIS Integratie mogelijkheden

Het opvragen van data uit Osiris of het schrijven naar Osiris is gestandaardiseerd met webservices. Vaak is een event, zoals het registreren van een nieuwe student of het wijzigen van een cursus, de trigger voor de uitwisseling van data met een andere applicatie. Met de Osiris Event broker is het mogelijk om koppelvlakken te definiëren en per koppelvlak een of meer events vast te leggen. Elk koppelvlak correspondeert met een te koppelen applicatie.

Per koppelvlak kunnen verschillende karakteristieken worden vastgelegd, zoals het end point, het formaat van de berichten (JSON/XML) en de authenticatiemethode. Vervolgens kunnen één of meer events worden vastgelegd met hun individuele karakteristieken. Het opvolgen van een event kan worden geconditioneerd en er kan worden vastgelegd of er een API moet worden uitgevoerd. Ieder bericht dat wordt verstuurd, wordt vastgelegd in OSIRIS en kan op beheerschermen worden bekeken. Desgewenst kunnen berichten opnieuw worden aangeboden voor herverwerking.

Osiris ondersteunt verschillende sets aan API’s, waar mogelijk gebaseerd op standaarden:

EDU API en OOAPI
EDU API en OOAPI zijn (internationale) standaarden die software leveranciers kunnen toepassen voor hun gegevensuitwisseling. Osiris ondersteunt OOAPI v5 en EDU API zal ondersteund worden wanneer deze beschikbaar komt. Daarnaast heeft Osiris eigen API-standaarden die naadloos passen op het semantische datamodel van Osiris.

Osiris S2S API
De Osiris S2S API bestaat uit een drietal sets generieke functies. Osiris kent meer dan 1.000 tabellen met studentgegevens, cursussen, medewerkers etc. CACI heeft software ontwikkeld waarmee een uitgebreide set van opvraag services kan worden gegenereerd voor deze tabellen, inclusief de benodigde Swagger definities. Deze services kunnen worden gebruikt in combinatie met SQL code of filters ten behoeve van specifieke selecties. Naast deze set van opvraag functies heeft CACI een set van mutatieservices ontwikkeld. Deze services ondersteunen geneste structuren en raken veelal meerdere tabellen waarbij de logica en flow van de regulieren Osiris menu opties worden gevolgd. En ter aanvulling op beide sets generieke functies is een set van basis functies beschikbaar voor de, over het algemeen, meer complexe raadpleeg- en mutatiefuncties zoals bijvoorbeeld het opvragen van alle studentgegevens inclusief vooropleidingen en examens of het wegschrijven van een compleet examenprogramma.

API Gateway
Alle communicatie gaat via de multitenancy API-gateway. De gateway controleert aan de hand van de API-key of het de aanvrager daadwerkelijk is toegestaan om de service te gebruiken. Met de aangeboden integratie tools in Osiris heeft de instelling een krachtige set om zelfstandig koppelvlakken toe te voegen, te beheren en uit te zetten.

De Osiris community bewijst al jarenlang dat het samen ontwikkelen van de benodigde functionaliteit leidt tot een succesvol product. Met de introductie van Osiris Link wordt een impuls gegeven aan uitbreiding van de samenwerking.

Osiris heeft, als bronsysteem van student- en cursusgegevens, veel koppelingen met andere systemen. Voorbeelden hiervan zijn: het IMS (Identity Management Systeem), het LMS (Learning Management System), het financiële systeem en het planning- en roostersysteem. Wellicht draaien een aantal systemen in SaaS en heb je ook systemen op de eigen hardware draaien (on-premise).

Een aantal van de koppelingen zal standaard zijn (in gebruik bij meerdere instellingen) en een aantal koppelingen zullen maatwerk zijn (je bent de enige). Met Osiris Link ondersteunen we zowel standaard als maatwerk koppelingen. Maar belangrijker: Osiris Link is het platform waarop ‘Best Practices’ van verschillende instellingen landen en waarop maatwerk koppelingen evolueren tot standaard en met Osiris Link kan je zelf koppelvlakken realiseren zonder de tussenkomst van CACI.


De website van CACI maakt gebruik van cookies. Wil je meer weten over cookies binnen deze website? Meer informatie